BMW K1200, K1300, and K1600 Forum banner

Does your bike stall intermitently?

 • Yes, without warning

  Votes: 40 76.9%
 • Dash goes blank?

  Votes: 13 25.0%
 • Bike restarts immediately?

  Votes: 35 67.3%
 • Still have Charcoal Canister attached?

  Votes: 32 61.5%
 • Using Power commander or other map modifier?

  Votes: 1 1.9%
 • Stalls during deceleration?

  Votes: 29 55.8%
 • Stalls between shifts?

  Votes: 12 23.1%
 • Stalled in front of dealer?

  Votes: 8 15.4%
 • Do you have new right side switches (yes)?

  Votes: 9 17.3%
 • Did you file with NHTSA?

  Votes: 12 23.1%
21 - 23 of 23 Posts

· Registered
Joined
·
21 Posts
clem21 said:
Be careful you don't get caught out with a stall while downshifting into second or first and let out the clutch quickly. There is enough compression there to basically lock up the back wheel if it doesn't start immediately, and you'll go down as a few others have.
Mine locked up and slid a little before I pulled the clutch back in . :yeow:
Started stalling @ 2300 mi. Right side switches failed @ 1800 or so.
If I deliberately keep the rpm"s up when i pull in the clutch it's ok.
Called the dealer to make an entry into the BMW data base of the stalling. They gave me the story of the "temp" fix of cleanning the throttle bodies and adding Tecron(sp) fuel additive.
I 've always used fuel from a consistant source,and I wring her out on a regular basis. Just added the injector cleaner and haven't ran her since.I'll see if I notice any improvement after a few tanks of fuel.
Bike runs like a scalded bobcat with it's a$$ on fire.
 

· Registered
Joined
·
128 Posts
Discussion Starter · #22 ·
Let the dealer do the TB cleaning. Helped me tremendously. Besides, it can't hurt anything.
 

· Registered
Joined
·
1 Posts
Mye.co.il äùëøú öéåã ìàéøåòéí, çúåðä, àéøåòéí òñ÷ééí åáø îöåä áëì ú÷öéá

äéé ìëåìíçáøú äô÷ú àéøåòéí, äòåñ÷ú áäô÷åú çúåðåú, àøåòéí ôøèéí åòñ÷éí, éîé ëéó åàéøåòé áø îöåä îöéàä ùéøåú ìëì àéøåò áëì ú÷öéá ëåìì ëì äôúøåðåú áî÷åí àçããåëðé îæåï úàåøä åäâáøääùëøú öéåã ìîñéáåú åàéøåòéí
 
21 - 23 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top